§ 1 Navn og hjemsted

Stk. 1: Foreningens navn er Karise Gym & Fitness, stiftet den 4. november 2020.

Stk. 2: Foreningens hjemsted er Karise, Faxe Kommune.

§ 2 Formål

Stk. 1: Foreningens formål er idræt, bevægelse, aktiviteter og at fremme det sunde liv.

Stk. 2: Formålet udøves ved folkeoplysende aktiviteter, det sociale liv og det forpligtende fællesskab, der opnås ved medlemmernes engagement og medansvar.

Stk. 3: Formålet er også bidrag til aktiviteter og fællesskaber i nærområdet for ikke-medlemmer.

§ 3 Tilhørsforhold til andre organisationer

Stk. 1: Foreningen er medlem DGI.

§ 4 Medlemsforhold

Stk. 1: Enhver, der tilslutter sig foreningens formål og overholder dens vedtægter, kan blive medlem.

Stk. 2: Medlemskab gælder fra tilmelding til en aktivitet og så længe, den er aktiv. Bestyrelsesmedlemmer og ansatte er automatisk medlemmer.

Stk. 3: Medlemmer er forpligtede til at overholde foreningens vedtægter, regler og bestemmelser samt tilsvarende påbudt af de organisationer og faciliteter, foreningen er medlem af eller benytter.

Stk. 4: Medlemmer har ret til demokratisk medindflydelse på foreningens forhold. Et medlem under 15 år kan repræsenteres af en med forældremyndigheden.

Stk. 5: Udmeldelse kan ske ved skriftlig meddelelse til foreningens bestyrelse. Udmeldelse annullerer ikke eventuelle, økonomiske fordringer.

Stk. 6: Bestyrelsen kan afslå medlemskab eller ekskludere et medlem, hvis medlemmet handler til skade for foreningen, ikke opfylder sine medlemsforpligtelser, eller der er en anden saglig grund. Eksklusion eller afslag på medlemskab, der ikke skyldes venteliste, kan ankes til generalforsamlingen, hvor sagen sættes på dagsordenen som et punkt.

Stk. 7: Generalforsamlingen kan godkende bestyrelsens afgørelse om eksklusion eller afslag med almindeligt flertal.

§ 5 Kontingent

Stk. 1: Kontingentet fastsættes af bestyrelsen og kan tilpasses individuelt.

Stk. 2: Bestyrelsen opkræver kontingent og fastlægger betalingsterminer og opkrævningsform.

Stk. 3: Kontingentrestance kan medføre udelukkelse fra en aktivitet.

§ 6 Generalforsamlinger

Stk. 1: Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Stk. 2: Indkaldelse skal ske med mindst to ugers varsel med e-mail til alle medlemmer med kendt e-mail adresse, opslag i foreningens benyttede faciliteter, på foreningens hjemmeside samt de sociale medier, foreningen sædvanligvis benytter. Indkaldelsen skal indeholde oplysning om dato, tid, sted eller site i tilfælde af elektronisk afvikling, dagsorden samt oplysning om, at forslag skal afleveres til bestyrelsen senest en uge før, generalforsamlingen afholdes.

Stk. 3: Adgang til generalforsamlingen har foreningens medlemmer samt personer, bestyrelsen har inviteret.

Stk. 4: Stemmeret har alle, som har været medlem i mindst 90 dage, ikke er i kontingentrestance, er mindst 15 år eller har forældemyndigheden til et medlem under 15 år, der opfylder de nævnte betingelser, samt deltager personligt. Hver deltager med stemmeret har én stemme. Medlemmer under 15 år har taleret men ikke stemmeret.

Stk. 5: En lovligt indkaldt generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antal deltagere.

Stk. 6: Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Til vedtægtsændringer og beslutning om opløsning kræves dog kvalificeret flertal. Ved personvalg er den valgt, der opnår flest stemmer.

Stk. 7: Dirigenten forestår valg af stemmetællere samt afgør spørgsmål om afstemninger. Afstemning skal foretages anonymt, hvis dirigenten eller mindst ét medlem ønsker det.

Stk. 8: Referat af generalforsamlingens beslutninger godkendes og underskrives af dirigenten.

Stk. 9: Under punktet ”Eventuelt” kan der ikke træffes beslutninger, der er bindende for foreningen.

§ 7 Ordinær generalforsamling

Stk. 1: Ordinær generalforsamling afholdes årligt inden udgangen af februar.

Stk. 2: Dagsordenen skal mindst omfatte følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Aflæggelse og godkendelse af årsregnskabet for det forløbne år
 4. Behandling af indkomne forslag
 5. Valg til bestyrelsen og dens suppleant(er)[1]
 6. Valg af revisor(er)[2]
 7. Eventuelt

Stk. 3: Bestyrelsens beretning skal senest 30 dage efter generalforsamlingen foreligge skriftligt og være tilgængelig for medlemmerne.

Stk. 4: Generalforsamlingen bestemmer antal bestyrelsesmedlemmer, revisorer og suppleanter: Den kan bemyndige bestyrelsen til at supplere sig selv. Bestyrelsesmedlemmer og revisor(er) vælges for to år, suppleant(er) ét år.

Stk. 5: Valgbar til bestyrelsen er ethvert medlem, der er fyldt 15 år. Flertallet i bestyrelsen skal dog udgøres af personer, der er fyldt 18 år. Valgbar som revisor er enhver, der er fyldt 18 år.

§ 8 Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1: Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst en femtedel af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt til bestyrelsen fremsætter krav herom med angivelse af det emne, som kræves behandlet. Den skal afholdes senest 30 dage derefter, dog ikke medregnet juli og december.

Stk. 2: Dagsordenen skal mindst omfatte følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Behandling af emnet for indkaldelsen
  1. Eventuelt

§ 9 Bestyrelsen

Stk. 1: Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse.

Stk. 2: Bestyrelsen består af mindst tre og højst 11 medlemmer, der konstituerer sig selv med formand og kasserer. Bestyrelsen kan benytte ekstern bistand samt nedsætte udvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver.

Stk. 3: Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, mødeform og -datoer. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst tre medlemmer er til stede.

Stk. 4: Der udarbejdes som minimum et beslutningsreferat af bestyrelsens møder, som godkendes uformelt elektronisk eller ved det efterfølgende bestyrelsesmøde. Referatet er fortroligt inden for bestyrelsen.

Stk. 5: Hvis en suppleant indtræder i bestyrelsen, skal den pågældende bestyrelsespost sættes på valg ved den førstkommende ordinære generalforsamling.

§ 10 Regnskab og revision

Stk. 1: Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Stk. 2: Bestyrelsen skal udarbejde et årsregnskab, som indeholder resultatopgørelse over driften gennem regnskabsåret samt status ved dets afslutning.

Stk. 3: Revisionen skal tjekke, at bilag og bogføring stemmer, at beholdninger og værdier er til stede samt forsyne årsregnskabet med en påtegning. Revisionen skal til enhver tid have adgang til at tjekke bogføring og beholdninger.

Stk. 4: Det påtegnede regnskab skal før den ordinære generalforsamling underskrives af den samlede bestyrelse.

§ 11 Tegningsret og hæftelse

Stk. 1: Foreningen tegnes af formanden sammen med et bestyrelsesmedlem eller af tre bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen kan foretage alle dispositioner, dog skal køb, salg og pantsætning af fast ejendom samt låneoptagelse på mere end 1.000.000 kr godkendes af generalforsamlingen.

Stk. 2: Foreningens formue opbevares i en af de mest anerkendte banker.

Stk. 3: Bestyrelsen kan give et udvalg eller en person fuldmagt til at foretage dispositioner på vegne af foreningen.

Stk. 4: Medlemmerne har ikke nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen. Bestyrelsesmedlemmer hæfter heller ikke for nogen forpligtelser. Et bestyrelsesmedlem kan kun drages personligt til ansvar over for tredjemand, hvis det påfører denne et tab som følge af uansvarlighed eller retsstridig handling.

§ 12 Vedtægtsændringer

Stk. 1: Ændring af vedtægterne kræver vedtagelse på to på hinanden følgende generalforsamlinger, der afholdes med mindst 30 dages mellemrum. For vedtagelse kræves, at mindst to tredjedele af de afgivne stemmer er for ændringen på begge generalforsamlinger.

§ 13 Opløsning

Stk. 1: Beslutning om foreningens opløsning kræver vedtagelse på to på hinanden følgende generalforsamlinger, der afholdes med mindst 30 og højst 90 dages mellemrum. For vedtagelse kræves, at mindst to tredjedele af de afgivne stemmer er for beslutningen på begge generalforsamlinger.

Stk. 2: Den afsluttende generalforsamling skal træffe beslutning om hvilke almennyttige formål, foreningens formue skal anvendes til. Ingen medlemmer kan få andel i formuen.

Stk. 3: Den afsluttende generalforsamling vælger to personer til at gennemføre alle nødvendige dispositioner.

Vedtaget på stiftende generalforsamling, Karise, den 4. november 2020.

Dirigent:                                Casper Dehn Kofoed______________________

                                             ______________________________________

Referent:                               Karina Burmeister________________________

                                             ______________________________________

 


[1] Punkt 5 udgår i 2021

[2] Punkt 6 udgår i 2021